Avís legal

AVÍS LEGAL - COMPARTIR, S.L.

Compartir S.L. (d'ara en davant COMPARTIR), informa que els seus portals son llocs web a Internet en el que els usuaris poden trobar continguts i serveis.

COMPARTIR es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificacions respecte a la seva presentació i configuració així­ com dels continguts i serveis presentats en el mateix.

Tant l'accés directe a aquest portal, com indirecte mitjançant links a pàgines de tercers, així­ com l'ús que s'en pugui fer de la informació inclosa en el mateix són de l'exclusiva responsabilitat de qui els realitza. Addicionalment, COMPARTIR no respondrà de danys derivats del mal funcionament del/dels serveis hostatjats en el mateix que es basin en causes, de qualsevol naturalesa, alienes a la seva voluntat.

COMPARTIR adverteix que al no ser de la seva titularitat tota la informació continguda en el portal, alguns dels textos, gràfics, vincles i/o el continguts d'alguns articles inclosos en el mateix podrien no ser veraces o no estar actualitzats. Per aquesta raó, COMPARTIR ni qualsevol altra empresa i/o Organització a qui COMPARTIR hagi autoritzat la inclusió de les seves pàgines mitjançant uns links, no respondrà ni dels errors u omissions relatives a la informació, ni de la seva autoria, ni de la veracitat de la informació dipositada en ella, a excepció de manifesta actitud dolosa o negligència greu per part seva, comprometent-se respecte a la resta de la informació a realitzar els seus millors esforços per tal que els titulars de la mateixa procedeixin a la seva actualització periòdica o, en el seu cas, correcció.

COMPARTIR adverteix que al no ser de la seva titularitat tota la informació continguda en el portal, alguns dels textos, gràfics, vincles i/o el continguts d'alguns articles inclosos en el mateix podrien no ser veraces o no estar actualitzats. Per aquesta raó, COMPARTIR ni qualsevol altra empresa i/o Organització a qui COMPARTIR hagi autoritzat la inclusió de les seves pàgines mitjançant uns links, no respondrà ni dels errors u omissions relatives a la informació, ni de la seva autoria, ni de la veracitat de la informació dipositada en ella, a excepció de manifesta actitud dolosa o negligència greu per part seva, comprometent-se respecte a la resta de la informació a realitzar els seus millors esforços per tal que els titulars de la mateixa procedeixin a la seva actualització periòdica o, en el seu cas, correcció.

Els drets vinculats als signes distintius i/o dominis d'Internet COMPARTIR i derivats, en les seves diferents modalitats, pertanyen a COMPARTIR, pel que la seva utilització no autoritzada per tercers donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Les eventuals referències que es facin en el portal www.compartir.org a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertexte o qualsevol altra informació en la que es facin servir els signes distintius i/o dominis, el nom comercial o el nom del fabricant, subministrador, etc., que siguin de titualritat de tercers no constituiran ni implicaran recolzament, patrocini o recomanació per part de COMPARTIR.

TITULARITAT DEL PORTAL

Copyright (c) 2009, COMPARTIR S.L.

C/ Gavatxons, 3, 2n 08221 Terrassa, Espanya

Tots els drets d'explotació estan reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre els portals de la seva titularitat son de COMPARTIR.

Correspon a aquesta empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut a empreses i/o Organitzacions, sempre que concurreixin les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb les finalitats i interessos de COMPARTIR, 2) Que es realitzi amb ànim d'obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a un ús diferent del individual, 3) Que cap contingut inclòs en aquest portal sigui modificat, 4) Que cap element disponible en aquest portal sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o restes de continguts que els acompanyen, i 5) Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera clara, a COMPARTIR.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

COMPARTIR informa que per permetre que els usuaris puguin accedir a alguns dels serveis del portal, es fa necessari procedir a la recollida de dades de caràcter personal.

D'acord amb allò que s'estableix en la "Ley Orgànica 15/1999, de Protección de Datos (LOPD)" i la demés legislació aplicable, COMPARTIR procedeix a la creació d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, en el que es recolliran aquelles dades que siguin necessàries per realitzar l'accés a alguns dels serveis del portal.

COMPARTIR garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial de les esmentades dades, les quals podran ser consultades o modificades pel seu titular a través de la pàgina web "Modificar dades" del servei. També podeu contactar amb els responsables dels esmentats fitxers escrivint a info@compartir.es.

L'usuari respondrà , en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades per ell mateix. En cap cas, ni COMPARTIR ni altra empresa i/o Organització que hagi adquirir els serveis de COMPARTIR per incluirlos en la seva Web, son responsables de la veracitat de les dades introduides pels propis usuaris, per la qual cosa en cap cas s'els podrà exigir i/o reclamar cap tipus de responsabilitat.

COMPARTIR es reserva el dret a excloure de l'acces al portal a aquells usuaris que hagin facilitatat dades falses, sense perjudici de les demés accions que procedeixin en Dret.

COMPARTIR es reserva el dret de fer servir les dades de contacte (especialment el seu email) com a mitja de comunicació interna entre l'usuari i COMPARTIR, no considerant-se aquesta comunicació en cap cas, com correu massiu i/o abussiu o SPAM.

COMPARTIR és un servei completament gratuït per als seus membres registrats que consisteix com ja sabeu, en posar en contacte on-line a usuaris que volen realitzar un trajecte o viatge comú. Mantenir i gestionar un servei com aquest té un cost, que és sufragat en la seva totalitat per la venda a Institucions Públiques i/o Organitzacions Privades, del servei de compartir cotxe i altres, en format ASP (Aplication Service Proveider), de tal manera que no es fa necessari realitzar enviaments de promocions, ofertes i/o e-mails als seus usuaris registrats.

Si no vols rebre e-mails automàtics del nostre servei com a resposta a la/es teva/es sol.licitud/s de viatge/s compartit/s, podeu anar a la vostra àrea de membres y borrar totes les dades que volgueu. Per modificar les teves dades personals haureu de visitar igualment la vostra àrea personal d'usuari.

Si no feu cap modificació a les seves dades, continuareu rebent els e-mails automàtics o d'altres usuaris tal i com habitualment succeeix.

ACTIVITAT COMERCIAL

L'activitat comercial d'aquest portal es concreta en donar suport, presentar i informar sobre productes i/o serveis de COMPARTIR S.L. o aliens.

Respecte dels productes i/o serveis aliens presentats mitjançant el portal, COMPARTIR no assumeix cap responsabilitat sobre les seves condicions de fabricació, comercialització,prestació o venta.

Les transaccions comercials de productes i/o serveis que poden figurar en els seus portals estaran subjectes a les disposicions previstes en la "Ley 7/1995 i Ley Orgánica 2/1996", totes dues de Gener, de "Ordenación del Comercio Minorista" i de la recentment aprovada "Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (34/2002 de 11 de julio)". D'acord amb elles, el comprador podrà desistir lliurement del contracte en els 7 dies, contats des de la data de recepció del producte o servei. Posteriorment, li serà reemborsat íntegrament el seu import, sempre i quant el producte es trobi en perfectes condicions i en el seu cartronatge original. Les despeses de devolució aniran a compte del comprador.

Els preus i tarifes que figuren en aquest portal hauran de ser reflex dels oficialment vigents. En cas de que es produeixi cap error o incidència en la seva actualització, s'aplicarà els preus o tarifes que estiguin oficialment vigents en el moment de formular i enviar la sol·licitud a COMPARTIR pel venedor.

L'oferta de productes i serveis estaran disponibles fins a l'esgotament d'existències. Els preus estan referenciats en la moneda de curs legal que estableixi el venedor.

RESPONSABILITAT

COMPARTIR i / o qualsevol empresa o Organització que hagi adquirit Els serveis de COMPARTIR per inclourel's en la seva Web mitjançant link, queda exonerada de tota responsabilitat que es poguéss derivar de l'ús indegut o negligent de les contrasenyes i de la falsedat de les dades aportades pels usuaris com a requisit prèvi d'accés al Servei.

Queda expressament prohibida la inclusió en aquest portal d'informacions o opinions que:

  • Indiquin o promoguin discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i resta de l'ordenament jurí­dic.
  • Indueixin o incitin a actuar de forma il·legal.
  • Portin a conclusions errònies a consequència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
  • Indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
  • Indueixin o incitin a qualsevol persona a involucrar-se en practiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut i l'equilibri psí­quic.
  • Infringeixin les normes legals o reglamentaries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor i a la intimitat personal o familiar o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa dels productes i/o serveis.
  • Continguin informació falsa, parcial, o no actualitzada.
  • Incorporin elements, continguts, missatges, formats, productes i/o serveis il·lí­cits, violents, pornogràfics o degradants.

ÚS DELS SERVEIS INCLOSOS EN ELS PORTALS

l'ús per part dels usuaris dels serveis inclosos en el Portal, es realitzarà sempre en els terminis i condicions previstes a tal efecte.

Els usuaris es comprometen a no usar els serveis gratuits (pàgines personals, correo gratuit, etc.) amb finalitat comercial o per a un ús diferent de l'individual.

De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a usar els esmentats serveis gratuïts de tal manera que no atemptin contra les normes d'ús i convivència a Internet, per exemple, a través de l'enviament de correo no sol·licitat o mitjançant comportaments o actituds que suposin molèsties, dany o perjudici pels usuaris.

COMPARTIR queda exonerada de tota responsabilitat per l'incompliment del que anteriorment s'ha exposat per part dels usuaris i es reserva el dret a suspendre el servei a aquelles persones que de forma greu i reiterada incompleixin les presents condicions, podent fer-ho sense previ avis en aquells casos que, a judici de COMPARTIR, l'incompliment revesteixi especial gravetat.

Per qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració podeu escriure'ns per correo electrònic a info@compartir.es.

© Copyright 2004 COMPARTIR.

Prohibida la seva reproducció total o parcial. Avís Legal.

Avís legal | Política de privacitat | Contactar | Mapa web |        

© Compartir S.L.

Valid XHTML 1.0! ¡CSS Válido!